top of page

Privacyverklaring aan het personeel of aan sollicitanten

 

1.Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?

 

Uw persoonsgegevens worden conform de wetgeving verwerkt in het sollicitanten en personeelsbestand, in het kader van volgende doeleinden:

 

•Eventuele aanwerving

•Voeren personeelsbeleid en administratie

•Vorming en evaluatie personeelsleden

•Voldoen aan sociale, fiscale en andere verplichtingen

•Verspreiden van publicaties en interne communicatie

•Veiligheid en risicopreventie, fraudebestrijding

•Kostenaanrekening

•Loonadministratie

•Emailverkeer

 

2.Verantwoordelijke voor de verwerking

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vision Security BV, Leuvensesteenweg 130, 3200 Aarschot, met vergunningsnummer 0747911273, die tevens ook optreed als vertegenwoordiger.

De gegevens met betrekking tot de berekening van de lonen worden verwerkt door de verwerker (Liantis, Maastrichtersteenweg 254,3500 Hasselt, sociaal secretariaat)

 

3.Rechtsgrond van de verwerkingen

 

De gegevens worden verwerkt op basis van enerzijds uw toestemming (voor wat de sollicitatie en het gebruik van foto’s betreft) en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Aangezien de verwerking voor sollicitanten gebaseerd is op het verkrijgen van gegevens op basis van uw toestemming, kan u deze ook steeds intrekken. In dat geval kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen. Eens in dienst van onze onderneming kunt u zicht niet meer verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden.

 

4.Waar komen uw gegevens vandaan?

 

Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft meegedeeld, evenals de gegevens die we zelf verzamelt hebben in het kader van het beheer van de contractuele relatie en de wettelijke bepalingen. Sommige gegevens hebben wij van derden verkregen (bijvoorbeeld van verwante ondernemingen of de overheid)

 

5.Aan wie maken wij uw gegevens over?

 

Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden op basis van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en het fiscaal recht, en aan derden waarmee een overeenkomst werd gesloten.

Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt zolang u in dienst blijft van de onderneming. Zij worden na uitdiensttreding nog bewaard conform de wettelijke bepalingen inzake arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en het fiscaal recht.

 

6.Welke rechten heeft u als betrokkene?

 

Overeenkomstig de wetgeving kan u inzage krijgen in de gegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw verzoek.

Hiertoe richt u een aanvraag aan Vision Security BV, Leuvensesteenweg 130, 3200 AARSCHOT.

Indien wij u gegevens verwerken op basis van de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven, dan heeft u het recht om bepaalde gegevens te wissen. U heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

U heeft het recht om uw gegevens te verkrijgen of over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. Indien van toepassing, gelieve aan te duiden of u de gegevens wenst te ontvangen en aan wie u wenst dat we ze overdragen.

 

7.Bewaartermijn sollicitatiedossier

 

Bij het akkoord gaan van deze privacyverklaring gaan sollicitanten akkoord dat hun sollicitatiedossier 5 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedures wordt bijgehouden, dit kan zowel op papier zijn als elektronisch. U kan deze termijn verbreken door uw recht op wissing in te roepen.

 

8.Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van de door u verstrekte gegevens.

Indien u vragen of bemerkingen heeft kan u contact opnemen Mocht u klachten hebben dan kan u op hetzelfde adres terecht, Vision Security BV, Leuvensesteenweg 130, 3200 AARSCHOT.

Of de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren. 

 

 

bottom of page